آخرین بروزرسانی: 4 ماه پیش

ابوالقاسم حسنی صومعه

کارشناس حوزه IT-مدیر ویرا سیستم گیل-رابط پژوهش دبیرستان دور اول پسرانه سما رشت